การสร้างโปรแกรมตรวจหาคลองรากฟันโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ชนิดโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธนันท์ นุ่มผ่อง, อุษณิษา แซ่แต้, ลักษิกา โพยนอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลงานการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบประยุกต์(Applied research) โดยนำหลักของวิชาคอมพิวเตอร์และคณิตสาสตร์มาประยุกต์เข้ากับการแพทย์ทางทันตกรรมเป็นหลัก ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ช่วยในอำนวยความสะดวกในงาน

ทันตกรรมช่องปากที่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการหาคลองรากฟันหรืองานทันตกรรมใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการหาตำแหน่งคลองรากฟันในการประกอบการรักษา ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของภาพฟิล์มเอกซ์เรย์ช่องปากของแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเป็นสามส่วน คือ

1.การเขียนโปรแกรมในการจัดทำเวปไซต์เพื่อใช้ในการรวบรวมภาพที่ได้มีการจดบันทึกบริเวณรากฟันแล้วโดย นักศึกษา หรือ อาจารย์คณะทันตแพทย์ หรือ ทันตแพทย์โดยตรง

2.การเขียนโปรแกรมใช้ในการตัดรูปของฟิล์มเอ็กซ์เรย์บริเวณฟันแต่ละซี่โดยใช้โปรแกรมเพื่อให้มีขนาดเท่ากันและสามารถนำไปใช้ในการหาตำแหน่งคลองรากฟันในขั้นตอนต่อไปของงานวิจัย

3.การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาบริเวณคลองรากฟันจากโครงข่ายประสาทเทียมและความเชื่อโยงทางคณิตศาสตร์ของรูปภาพที่มีการระบุของบริเวณคลองรากฟัน

โดยผู้วิจัยจะพิจารณาความแม่นยำของการหาบริเวณคลองรากฟันจากโปรแกรมที่จัดทำขึ้นด้วยการเปรียบเทียบกับภาพเดียวกันที่ถูกบันทึกโดยทันตแพทย์ หรือนักศึกษา อาจารย์คณะทันตแพทย์ จากนั้นจึงจะนำโปรแกรมไปทดลองใช้โดยให้ผู้ใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบว่าได้ผลถูกต้องหรือไม่เพื่อเป็นการพัฒนาความแม่นยำการคำนวนความเกี่ยวโยงของบริเวณคลองรากฟันผ่านระบบของโปรแกรมโครงประสาทเทียมและนำมาเปรียบเทียบทางสถิติในด้าน ความแม่นยำ ความว่องไวในการตอบสนองของโปรแกรม โดยจะอิงตามความแม่นยำของโปรแกรมป็นหลักสำคัญ