การสังเคราะห์ซีโอไลต์โซเดียมเอจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อดูดซับนิกเกิลไอออนในแหล่งน้ํา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริวิชญ์ วัฒนะ, อรณภัทร สุดเวียง, ณิชาภา เครือวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพร วิทยาคุณ, จตุรพร นิ่มเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มากขึ้น กล่าวคือการนำเทคโนโลยีเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำรงชีวิตประจำวันโดยเฉพาะ”โทรศัพท์มือถือ” โทรศัพท์มือถือนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมาก โดยจากสถิติปี 2563 ประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 94.8 ซึ่งถือว่าใช้งานเป็นจำนวนมาก แต่ในทางกลับกันการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากก็ยังมีผลเสียที่ตามมานั่นคือ ขยะอิเลกทรอนิกซ์ ซึ่งภายในโทรศัพท์มือถือจะประกอบด้วยแหล่งพลังงานที่สำคัญคือ แบตเตอรี่ ที่มีสาวนประกอบของโลหะหนัก ซึ่งทุกวันนี้ยังมีการกำจัดแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ไม่ถูกวิธีซึ่งจะทำให้สารเคมีที่อยู่ภายในแบตเตอรี่ปนเปื้อนเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะโลหะหนักภายในแบตเตอรี่ เช่น Ni ที่หากได้รับมากจนเกินไปจะส่งผลเสียและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม