การสกัดเคราตินจากขนไก่โดยใช้แบคทีเรียในดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวรินท์ หมายกล้า, กุลิสรา อินทร์แพง, ก้องภพ ธรรมาภิมุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนรวัส เอี่ยมทอง, เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากคุณสมบัติของเคราตินที่พบในขนไก่ ในโครงงานนี้จึงนำขนไก่มาสกัดเคราติน โดยใช้กระบวนการ Enzymatic hydrolysis จากแบคทีเรียที่พบในดินในการย่อยขนไก่ เพื่อลดต้นทุน แต่เนื่องจากพันธะของโครงสร้างแข็งแรง จึงใช้ระยะเวลานานในการย่อยเพื่อให้ได้เคราติน เราจึงเลือกใช้แบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยขนไก่ ซึ่งแนวคิดในการทำงานวิจัยนี้คือ การช่วยลดต้นทุนการผลิตเคราติน ใช้สารเคมีในการผลิตเคราตินที่มีความปลอดภัย และเคราตินที่ผลิตได้สามารถทดแทนเคราตินในท้องตลาดได้