อิฐบล็อกตัวหนอนจากยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชดนัย ไชยเขียว, พีรวัฒน์ อรุณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดิ์เจริญ ประคำศรี, ฐิติรัตน์ เจริญตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน การทำผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกจากยางพาราปูพื้น จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแปรรูปยางพาราให้มีมูลค่าเพิ่ม และเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ยางพาราและปูนซีเมนต์เป็นวัตถุดิบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกตัวหนอนปูพื้นที่มีคุณภาพดี ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี มีความยืดหยุ่น ความปลอดภัยในการใช้งานสูง ราคาไม่แพง และนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรมยางที่สนใจนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

การศึกษาทดลองผลิตอิฐบล็อกตัวหนอนจากยางพาราในครั้งนี้ ได้ทดลองเพื่อหาสูตรและสภาวะการผลิตที่เหมาะสมสำหรับอิฐบล็อกตัวหนอนปูพื้น โดยใช้ยางพาราความเข้มข้นสูง ปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ