การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของบล็อกปูพื้นผสมเส้นใยชานอ้อยเพื่อลดอุบัติเหตุการลื่นล้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สาริศา รุ่งเรือง, พิมพ์จุฑา ศิลาเพชรจรัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของบล็อกปูพื้นผสมชานอ้อยเพื่อลดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มมีจุดประสงค์ คือ เพื่อศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของบล็อกปูพื้นผสมเส้นใยชานอ้อยเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มในอัตราส่วนของเส้นใยชานอ้อยที่ต่างกัน และเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของบล็อกปูพื้นผสมเส้นใยชานอ้อยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม โดยมีวิธีการทดลอง คือ กำหนดสูตรส่วนผสมบล็อกปูพื้น โดยมีการเพิ่มเส้นใยชานอ้อยแทนที่ปูนปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 ดังนี้ 9 : 10 : 1, 8 : 10 : 2 และ 7 : 10 : 3 ซึ่งมีชุดควบคุม คือ 10 : 10 : 0 โดยกำหนดเป็น ปูนปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 : ทรายชนิดละเอียด : เส้นใยชานอ้อย โดยให้ใส่น้ำในปริมาณ 12% ของน้ำหนักรวมส่วนผสมทั้งหมด จากนั้นเทใส่บล็อกรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 6 ลูกบาตรเซนติเมตร รอให้เซตตัว จากนั้นนำไปทดสอบการดูดซึมน้ำ โดยการแช่น้ำเป็นเวลา 8, 12 และ 24 ชั่วโมง จากนั้นเทียบกับน้ำหนักแห้ง (เป็นเปอร์เซ็นต์) และทดสอบกำลังการต้านแรงอัด โดยใช้มาตรฐาน มอก.827-2531 แล้วสรุปผลลงตาราง และทำการวิเคราะห์และนำเสนอผลผ่านกราฟเส้น โดยคาดการณ์ว่าสูตรของบล็อกปูพื้นผสมเส้นใยชานอ้อยเพื่อลดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มสูตรที่ 1 จะสามารถผ่านเกณฑ์ มอก.827-2531 และสามารถดูดซึมน้ำได้มากกว่าบล็อกปูพื้นสูตรควบคุม