การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยจากเปลือกกัญชงผสมกับเส้นใยฝ้ายในการผลิตผ้าม่านกันรังสียูวี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บาซิล หมัดอะหลี, ณัฐฑิตา สุวิทย์สกุลวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย, ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญชงเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ง่ายไม่จำเป็นต้องดูแลมากซึ่งเส้นใยของกัญชงนั้นมีคุณสมบัติมากมาย เช่น สามารถป้องกันรังสียูวีได้ สามารถดูดซับความชื้นได้ดี ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ให้ความอบอุ่นได้ดี เป็นต้น แต่ว่ากัญชงนั้นมีความจำกัดได้ด้านการปลูก คณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะทดลองผสมเส้นใยกัญชงมาปั่นเส้นด้ายรวมกับเส้นใยฝ้ายและศึกษาลักษณะทางกายภาพ รวมถึงการทดสอบการป้องกันรังสียูวี ทั้งนี้ในการเตรียมเปลือก กัญชงเพื่อนำมาทำเป็นเส้นใยนั้นควรเลือกใช้เปลือกที่ไม่ชื้นและมีอายุพอเหมาะ และจากการทดลองพบว่าเส้นใยสามารถนำมาผสมกันได้ เริ่มจากการปรับปรุงเส้นใยโดยการสกัดเส้นใยกัญชงด้วยสารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 45 นาที เส้นใยมี Spin Ability ดีที่สุด และเมื่อนำไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ปรากฏว่า จากการทดสอบเส้นใยกัญชงมีค่าความแข็งแรงสูงสุดคือ >60 และเส้นใยฝ้ายมีความแข็งแรงสูงสุดคือ 32 จากนั้นนำเส้นใยไปย้อมสีเพื่อทดสอบการดูดซับสี สังเกตสีที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วส่องด้วยกล้อง Optical Microscope พบว่า เส้นใยกัญชงสามารถดูดซับสีได้ จากนั้นนำไปผสมเส้นใยฝ้ายเพื่อผลิตเส้นด้ายและนำไปทอเป็นผ้าทดสอบการกันสียูวี พบว่าสามารถกันรังสียูวีได้ดีมาก จากที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อนำเส้นใยกัญชงไปปรับปรุงคุณภาพเส้นใยจะสามารถนำไปผสมกับเส้นใยฝ้าย นำไปทอเป็นผ้าและสามารถกันรังสียูวีได้