การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากซีเมนต์เปลือกหอยแครงเสริมเส้นใยฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศธร ชินนะวงษา, ธรรมรัตน์ ชูบรรจง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาวรรณ ห่วงช้าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากซีเมนต์เปลือกหอยแครงเสริมเส้นใยฟางข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของซีเมนต์เปลือกหอย ฟางข้าวและดินเหนียวที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้ให้เทียบเคียงแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด แล้วไปสู่การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลตาม มอก.1427-2540 (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม[สมอ], 2540) โดยมีกระบวนการดำเนินงานจากแปรรูปเปลือกหอยในรูปผง แปรรูปเส้นใยฟางข้าวแล้วจึงผสมส่วนผสมตามอัตราส่วนเพื่อทำการศึกษา โดยทำการเปรียบเทียบอัตราส่วนของซีเมนต์เปลือกหอยร้อยละ50,40,30,20และ10 อัตราส่วนของดินเหนียวเป็นร้อยละ10,20,30,40และ50 และศึกษาอัตราส่วนของเส้นใยฟางข้าวที่ร้อยละ10,20,30,40และ50 ผลที่ได้จากการศึกษาคือแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากซีเมนต์เปลือกหอยแครงเสริมเส้นใยฟางข้าว มีค่าการทดสอบกำลังแรงดัด การทดสอบหากำลังต้านทานแรงอัด ค่าเปอร์เซ็นการดูดซึมน้ำและค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนได้ตามค่าที่ผ่านมาตรฐาน มอก.1427-2540 และสามารถนำไปลดการใช้งานทดแทนวัสดุประเภทไม้ได้