อุปกรณ์เซ็นเซอร์เเจ้งเตือนการรับส่งถุงผ้าผ่านเเอปพลิเคชั่นไลน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัญญา ผูกจิตร, หฤทชนัน ปะวันโต, นัทธมน แสนขยัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้แนวคิดมาจากปัญหาการรับ-ส่งถุงผ้าส่งซักโดยสวัสดิการของโรงเรียนที่ไม่เป็นระบบและไม่สามารถคาดการณ์เวลาการรับ-ส่งได้ ทำให้เกิดปัญหาดังนี้ คือไม่สามารถคาดการณ์เวลาการรับ-ส่งถุงผ้าส่งซักได้ การส่งถุงส่งผ้าซักที่ไม่เป็นระบบทำให้เกิดปัญหาถุงผ้าส่งซักสลับกับนักเรียนคนอื่นและถุงผ้าส่งซักหาย ทำให้นักเรียนสูญเสียเวลาและเกิดความวิตกกังวลได้ และทำให้นักเรียนไม่มีเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ในวันนั้นๆ

คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาและเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสวัสดิการการรับส่งถุงผ้าส่งซักที่ไม่เป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้นำเวลาที่เสียไปในส่วนนี้มาทำประโยชน์อื่นๆได้ ทำให้เกิดความเป็นระบบระเบียบในการใช้ชีวิต และทำให้ไม่ต้องกังวลถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่ส่งถุงผ้าซัก

คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากสวัสดิการการรับส่งถุงผ้าส่งซักที่ไม่เป็นระบบนี้ เพื่อความสะดวกสะบายในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ยจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ต่อไป