อุปกรณ์ส่งสัญญาณเมื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออกนอกบริเวณที่กำหนด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รักษพงศ์ ปัญญา, วธัญญู ปานปลอด, พชรพล กลิ่นชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มีจำนวนมากขึ้น จากการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุน(สสส.)พบว่าในปีพ.ศ.2558 มีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ประมาณ 600,000 คน และคาดว่าในปีพ.ศ.2573 อาจจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นถึง 1,117,000 คน เนื่องจากโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากการสะสมของเบต้า-อะไมลอยด์(beta-amyloid, Aβ)ที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองค่อยๆ ลดลง โดยเริ่มสะสมที่สมองส่วนฮิปโปแคมปัส (hippocampus)ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำ ทำให้ผู้ป่วยมีอาหารหลงๆลืมๆ ส่งผลให้เมื่อผู้ป่วยไปไหนมาไหนโดยไม่มีคนดูแลอยู่ด้วย ผู้ป่วยอาจจะหลงลืมทางกลับบ้านหรือที่อยู่อาศัยของตนเอง จึงอาจทำให้เกิดผลที่ตามคือคนหายหรืออุบัติที่เหตุต่างๆ จากจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นอาจจะส่งผลให้มีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นด้วย จากเหตุหารณ์ดังกล่าวคณะผู้พัฒนาจึงได้ทำ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเมื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออกนอกบริเวณ ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาคนหายและยับยั้งก่อนเกิดอุบัติเหตุให้ได้ทันท่วงที โดยการใช้เครื่องติดที่ผู้ป่วย เครื่องจะทำงานเมื่อผู้ป่วยออกนอกบริเวณที่กำหนดโดยการปล่อยสัญญาณGPS(Global Positioning System)เพื่อให้รู้ตำแหน่งของผู้ป่วยและส่งข้อมูลตำแหน่งถึงผู้ที่เป็นญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทางLINE เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นรู้ถึงตำแหน่งของผู้ป่วยและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทัน