ถุงรักษ์โลก 2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติ เซี่ยงว่อง, จักรี หลำยะสิทธิ์, อรรถวิทย์ มากช่่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิไลลักษณ์ สว่างแสง, วรรณดี สันโห

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการนำวัสดุในธรรมชาติมาผลิตเป็นถุง ทดแทนถุงพลาสติก เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม