ถุงรักษ์โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชินี สุขใส, สุชญา รัตนเรืองสี, จีระนันท์ ทองสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณดี สันโห, พิไลลักษณ์ สว่างแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถุงเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สิ่งของ ใช้งานได้หลากหลาย แต่ที่ร้านสะดวกซื้อมีการใช้ถุงที่เป็นพลาสติกซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติก จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบ การผลิตถุงพลาสติกสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมากและต้นทุนที่ต่ำ แต่เมื่อนำมาใช้ จะใช้เพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะถุงขนาดเล็ก ถุงที่ผ่านการใช้งานแล้วและถูกนำไปทิ้งจะเป็นภาระในจัดการ ยากต่อการย่อยสลายเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ถุงกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนถุงพลาสติกได้ ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

จากการศึกษาพบว่าพืชแทบทุกชนิดให้เส้นใย แต่มีบางชนิดที่ให้เส้นใยสูง เช่น กาบกล้วย ปอสา ยูคาลิปตัส ฟางข้าวเละชานอ้อย เป็นต้น ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจทำถุงกระดาษจากกาบกล้วย ซึ่งเป็นพืชที่มีมากและหาได้ทั่วไปในจังหวัดสงขลา