นาฬิกาปลุกสร้างนิสัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร เลขพล, พัลลภาภรณ์ แสงศรี, สุชาดา หนูคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาติ บุญสนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์เรื่อง WAKE UP BRIGHT ( นาฬิกาสร้างนิสัย ) เนื่องจากการตื่นนอนเพื่อมาทำกิจกรรมต่างๆในตอนเช้าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นค่อนข้างยาก เนื่องด้วยในปัจจุบันเป็นโลกแห่งอินเตอร์เน็ต จึงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบไปยังเรื่องการจัดสรรเวลานอน นอนดึก ทำให้ตื่นสาย เป็นเหตุให้เข้างานสายหรือเข้าโรงเรียนสาย ผู้คนเหล่านี้จึงแก้ปัญหาด้วยการตั้งนาฬิกาปลุก แต่สุดท้ายแล้วการตั้งนาฬิกาปลุกก็ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการตื่นสายได้ จึงจัดทำโครงงาน WAKE UP BRIGHT ( นาฬิกาสร้างนิสัย ) เพื่อผู้ใช้งานนาฬิกาสร้างนิสัย ภายในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของบอร์ด KidBright พัฒนาพฤติกรรมการตื่นนอนของผู้ใช้งานให้นอนตื่นเช้าและเพื่อศึกษาความเข้มแสงของเลเซอร์ที่สามารถทำให้นาฬิกาปลุกปิดได้ และนาฬิกาสร้างนิสัยสามารถใช้งานได้จริง โดยอาศัยจากทฤษฎีนิสัย 21 วัน ( Dr.Maxwell Maltz , นักจิตวิทยาคลีนิค,บทความจากหนังสือ Psycho-Cybernetics ) ผู้ใช้งานแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้นาฬิกาสร้างนิสัยและผู้ใช้งานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตื่นนอนในตอนเช้าได้เนื่องมาจากนาฬิกาสร้างนิสัย สามารถลดปัญหาการนอนตื่นสาย ตื่นไม่เป็นเวลา มีสมาธิที่ดีขึ้น ความจำดีขึ้น ลดการง่วงซึมและลดอารมณ์แปรปรวนได้