ระบบ ASPRA เพื่อจัดการ Supply Chain

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิระณัฏฐ์ ชาววัง, อลงกรณ์ คำตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วสิศ ลิ้มประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรที่สูญเปล่า และการเสียประโยชน์ทางการค้า ในกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และมุ่งเน้นให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดทั้งระบบ โดยมีความคิดที่จะนำ ปัญญาประดิษฐ์มาจัดการ Supply chain เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด โดยสร้างให้มีจำนวนร้านค้าและฟาร์มการผลิตที่เรากำหนด จากนั้นสร้างคนกลางหรือ Agent ที่ทำหน้าที่ดูแลการผลิตสินค้าและนำสินค้านี้ให้ร้านค้าขายต่อไป ให้มีเงื่อนไขที่ว่าสินค้าห้ามเกินความต้องการของระบบและมีอัตราการขาดสินค้าต่ำที่สุด เมื่อสินค้าเกิดการขาดตลาด คนกลางจะต้องซื้อสินค้าจากตลาดกลางเพื่อให้พอดีต่อความต้องการของระบบ โดยที่ตลาดกลางขายสินค้าในราคาสูงกว่าฟาร์ม หลังจากที่สร้าง Supply chain เสร็จแล้ว ปัญญาประดิษฐ์นำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของ Agent ที่สร้างขึ้น เพื่อให้เกิดกำไรสูงที่สุด เวลาน้อยที่สุด วางแผนการปลูกและวางแผนการจัดการร้านค้าให้ดีที่สุดโดยใช้หลักการ Reinforcement Learning