พลาสติกชีวภาพจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวกร อ่อนสองชั้น, คมชาญ กาญจนเกษตรกุล, ณัชชา แซ่ซื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สอาด ริยะจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขยะทางการเกษตรและขยะพลาสติกจำนวนมาก

ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบในด้านต่างๆของประชากรภายในประเทศ

โครงงานของเราจึงนำเอาขยะทางการเกษตรมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยเลือกนำชานอ้อยที่มีปริมาณเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากมาเป็นวัสดุหลักในการผลิตเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพจากชานอ้อย กรดแลกติก และแป้งมันสำปะหลัง และศึกษาสมบัติจากพอลิเมอร์ชีวภาพที่ได้

โดยการนำชานอ้อยมาสังเคราะห์เพื่อให้ได้เซลลูโลสและนำไปดัดแปลงโครงสร้างด้วยกรดแลคติก จากนั้นพอลิเมอไรเซชันออกมาเป็น

PLA-g-cellulose แล้วนำไปผสมกับแป้งมันสำปะหลังได้ออกมาเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพ ซึ่งสามารถนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพต่อไปได้