ระบบจำลองการจัดการน้ำด้วยปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทร์วศิน สุกใส, ภาณุพงศ์ หอมไกร, ชนาธิป ดีเสียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วสิศ ลิ้มประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผิวโลก และมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งมนุษย์ สัตว์ พืช และจุลินทรีย์ น้ำจึงถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ นอกจากนี้น้ำยังมีความสำคัญในด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาในการจัดการน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วม อันเนื่องมาจาก ปัจจัยทางธรรมชาติ เช่นสภาพอากาศที่แปรปรวน และน้ำทะเลหนุน รวมถึงปัจจัยของมนุษย์ นั่นคือระบบที่จัดการโดยมนุษย์ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ และต้องอาศัยการประสานงานกันหลายฝ่ายส่งผลให้แก้ปัญหาไม่ทันเวลาและอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ทางผู้วิจัยจึงเสนอระบบจำลองการจัดการน้ำด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นต้นแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำ โดยสร้างแบบจำลองการไหลของน้ำเพื่อทำนายระดับน้ำ และจำลองการจัดการน้ำแบบอัตโนมัติ โดยพิจารณาเส้นทางน้ำจากเขื่อนป่าสัก จังหวัดลพบุรี ผ่านทางจังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดกรุงเทพมหานครจนถึงอ่าวไทยมาใช้ในการจำลอง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมสูง มาใช้เป็นเส้นทางเป้าหมายในการจำลองการจัดการน้ำ