ศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังและยางพาราในการดูดซับโลหะหนักและกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีร์ธนิน ตุกังหัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรา ดลระหมาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นไฮโดรเจลที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังและเชื่อมขวางด้วยยางพาราและใส่สารบางชนิดที่เป็นมิตรที่สิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการดูดซับโลหะหนักกับกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในการดูดซับโลหะหนักบางชนิดและกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในแหล่งน้ำให้ลดลง