ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดAnthocyaninจากข้าวมีสี(Pigmented rice)ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อก่อสิว staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ต่วนอิมตินาน คาเว็ง, จิณณพัต ชูสิทธิ์, ภัทรธร ปันดีกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต บัวดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากข้าวมีสี(Pigmented rice) anthocyanin ในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ก่อให้เกิดสิวบริเวณผิวหนัง โดยสกัดสารanthocyanin ด้วยวิธีการแพลก เกตต์ แอนด์ เบอร์แมน(Plackett and Burman design) โดยเปรียบเทียบสารสกัดanthocyaninในข้าวมีสีแต่ละชนิด และสรุปหาประสิทธิภาพในการยั้บยั้งเชื้อก่อสิว Staphylococcus aureus