ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเพคตินที่สกัดจาก ฟักทองเพื่อใช้ในการผลิตแคปซูลรักษาโรคกระเพาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา หวันสมัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราภรณ์ นิยมเดชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อใช้สกัดเพคตินให้ได้มากที่สุดโดยมีตัวแปรต้นดังนี้ เวลา อุณหภูมิ ชนิดกรด ค่าpH และปริมาณโซเดียมเฮกสะเมตาฟอสเฟต พืชที่ใช้จะเป็นเพคตินเนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการสกัดเพคตินจากฟักทองและต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทย โดยเราจะนำเพคตินที่ได้มาขึ้นรูปกับ 3D printer ให้เป็นแคปซูลยารักษาโรคกระเพาะเพื่อตอบสนองกลุ่มคนมุสลิมเพราะแคปซูลยาส่วนใหญ่ผลิตจากเจลาตินที่สกัดจากไขกระดกหมูหรือวัว และจะทดสอบความสามารถในการละลายของแคปซูลโดยใช้กรดไฮโดรคลอริกเพื่อจำลองสภาวะความเป็นกรดของกระเพาะ