การสร้าง plugin สำหรับ Google Chrome เพื่อระบุข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์จาก URLเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร ไชยรา, ชยุตพงศ์ ศันสนียเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร (The Information Age) ซึ่งช่วงยุคนี้ได้เกิดขึ้นจากการก่อตั้งของเวิลด์ไวด์เว็บที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ง่ายกว่าเดิม ความหลากหลายกว้างใหญ่ของอินเตอร์เน็ต และการที่มีข้อมูลถูกอับโหลดเพิ่มขึ้นทุกวัน มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เชื่อมโยงกัน ข้อดี เช่น ความสามารถในการสื่อสารได้กับผู้อื่นทั่วโลกได้ทุกที่ ความง่ายของการค้าขายสิ่งของผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ และความรวดเร็วในการหาข้อมูลและการติดต่อกับผู้อื่น ในขณะเดียวกัน มีข้อเสียหลายประการ เช่น ความเสี่ยงในการพบผู้ขายของที่โฆษณาเกินจริง ทำให้เสียเงินไปโดยไม่คุ้มค่าหรือเป็นอันตรายได้ การพบผู้ไม่หวังดีที่พยายามติดต่อผ่านอินเตอร์เน็ต และผู้ใช้งานไม่มีประสบการณ์ใช้อินเตอร์เน็ตนี้ อาจทำให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการได้ยาก ทำให้เข้าเว็บไซต์หรือพบเจอสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ต้องการ

ในการที่ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ มีผลกระทบตามมาอย่างมากเช่น เป็นการเสียเวลา ทำให้เกิดความเสี่ยงจากเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย โดยเราสามารถป้องกันปัญหาพวกนี้ได้ด้วยหลายวิธี เช่นการลงแอปพลิเคชันป้องกัน การอ่านและวิเคราะห์ Url

จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดผู้จัดทำมีความสนใจที่จะเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ plugin ในการให้ข้อมูลคุณสมบัติ Url กับผู้ใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยการสร้าง plugin และเพื่อช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับ Url ซึ่งจะทำให้มี error น้อยลงกว่า plugin ที่ตรวจสอบด้วยตนเอง