การสร้าง และ พัฒนาแอปพลิเคชั่นการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ใน IOS และ แอนดรอยด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิชญ์ แสงดาว, ตฤณ แสวงผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนาวรัตน์ สุมน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาค้นคว้าของผู้วิจัยพบว่าในประเทศไทย รายรับของประชาชนทั่วไปน้อยกว่ารายจ่าย โดยศึกษาจาก เงินเดือน และค่าอุปโภค บริโภค (ภิญโญ หอมกลั่น, 2559) จึงส่งผลให้คนไทยไม่มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นหรือไม่มีเงินออม

เงินออม คือ เงินที่เหลือจากการใช้อุปโภค และบริโภค หรือเงินที่เก็บไว้โดยไม่ใช้ โดยมีจุดประสงค์คือเก็บไว้ใช้ใน ยามจำเป็นเช่น ยามเจ็บป่วย หรือใช้ลงทุน โดยเงินออมเกิดจากรายรับที่มากกว่ารายจ่ายทำให้มีเงินเหลือนำไปออมเงิน ดังนั้นการมีรายรับที่มากกว่ารายจ่ายจึงสำคัญมาก ปัญหาทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย ปทุมธานีคือการถูกยืมเงิน ซึ่งสร้างปัญหาอย่างมากแก่ผู้ถูกหยิบยืม โดยสาเหตุของปัญหานี้คือการใช้เงินฟุ่มเฟือย

(ณัฐผไท สุทธิเสริม, 2554)

ซึ่งในปัจจุบันการใช้งาน Mobile Application มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลมาจาก การพัฒนาของ Mobile Application และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามากขึ้นจากค่ายผู้ผลิตสมาร์ทโฟน มักจะเป็น ระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยม คือ iOS และ Android โดยระบบปฏิบัติการ Android มีการเปิดให้ผู้ที่สนใจ สามารถพัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันที่อยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ เพื่อให้ได้แอปพลิเคชันที่หลากหลายและมี ประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้รับแนวโน้มในการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อตอบสนองกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งการ ใช้ Mobile Application กลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน (ธนกฤต โพธิ์ขี, 2560) ทางเราจึงต้องการนำแอพพลิเคชั่นมาช่วยในการบันทึกรายรับรายจ่าย

จากปัญหาข้างต้น ทางเราจึงนำแอพพลิเคชั่นมาช่วยบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้การบันทึกสะดวกขึ้น และต่อเนื่องมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหารายรับที่มากกว่ารายจ่ายเพื่อให้มีเงินเก็บ และมีเงินใช้ในยามจำเป็น