การสกัดโซเดียมอัลจิเนตจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล Sargassum Sp. ร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์เพื่อประยุกต์เป็นแคปซูลยาที่มีคุณสมบัติลดการแตกเปราะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิชัย สุนิพิท, ธนภรณ์ ตังเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยาทางการแพทย์สามารถจำแนกออกได้เป็นหลายรูปแบบทั้งยาเม็ด ยาผง ยาน้ำ ยาฉีด และยาแคปซูล ซึ่งยาแคปซูลเป็นยารูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมต่อการนำมารักษาโรคต่างๆ ทำให้มีการผลิตแคปซูลออกมามากมาย แต่ส่วนใหญ่แคปซูลที่ผลิตมานั้นกลับไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้แคปซูลส่วนใหญ่เกิดการแตกเปราะได้เร็วกว่ามาตราฐาน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อหาอัตราส่วนของน้ำต่อแคลเซียมคลอไรด์ต่อโซเดียมอัลจิเนตที่เหมาะสมในการนำไปผลิตแคปซูลยาจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล Sargassum sp. และเปรียบเทียบคุณสมบัติการละลายและความคงสภาพของแคปซูลยาที่ได้จากโซเดียมอัลจิเนตกับแคปซูลยาทั่วไป โดยจะสกัดโซเดียมอัลจิเนตจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล Sargassum sp. เพื่อนำไปผลิตเป็นแคปซูลยา ซึ่งโครงงานนี้กำหนดอัตราส่วนของโซเดียมอัลจิเนตต่อแคลเซียมคลอไรด์ต่อน้ำ เป็น 1:1:98, 3:1:96 และ 5:1:94 ตามลำดับและนำสารละลายที่ได้มาขึ้นรูปเป็นแคปซูลยา แล้วทำการทดสอบระยะเวลาการคงสภาพ และระยะเวลาการละลายน้ำ ของแคปซูลยาจากสารสกัดสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล Sargassum sp. และแคปซูลทั่วไปจากเจลาติน โดยคาดว่าแคปซูลยาจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล Sargassum sp. จะสามารถของรักษาสภาพคุณสมบัติทางกายภาพ

ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมยาต่อไป