อควาเซลล์ในเรือนเพาะปลูก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมมณี คงน้อย, กิตตินันท์ ตัณฑะจินะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดิสทัต ยงประเดิม, สิทธิพงษ์ ไกรลาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Indoor farming เป็นรูปแบบการเกษตรที่ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากร รวมถึงยังสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้ตามที่ต้องการ จึงช่วยลดความผันผวนในด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตได้ดีกว่าการเกษตรแบบดั้งเดิม การให้บริการด้าน Indoor farming มีบทบาทสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นระบบแสง ระบบการให้น้ำ ระบบปรับสภาวะอากาศ ไปจนถึงระบบควบคุมแบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบในด้าน Indoor farming ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจทำม่านน้ำอควาเซลล์เพื่อการเกษตรขึ้น เพื่อปรับสภาพอากาศและระบบการให้น้ำ ในการลดการใช้น้ำและพลังงานสำหรับการปรับสภาวะอากาศในเรือนเพาะปลูก โดยอาศัยการปล่อยน้ำลงมาสู่อควาเซลล์ซึ่งใช้หลักการแรงตึงผิวของน้ำ เพื่อให้น้ำเข้าไปยึดติดกับช่องว่างภายในอควาเซลล์และอาศัยแรงลมเพื่อพัดผ่านช่องว่างของอควาเซลล์ทำให้ความชื้นเกิดการกระจายตัวภายในเรือนเพาะปลูก ในการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิของโรงเรือนให้เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชและใช้การหมุนเวียนน้ำ โดยนำน้ำใส่ไว้ในช่องกักเก็บและสูบน้ำจากที่กักเก็บไปสู่จุดปล่อยน้ำ แล้วปล่อยน้ำไปยังอควาเซลล์ หากมีน้ำบางส่วนที่ไม่ยึดเกาะกับอควาเซลล์จะตกมาสู่แหล่งกักเก็บและจะเป็นน้ำที่ใช้ในการหมุนเวียนครั้งต่อไป แต่ถ้าหากน้ำในแหล่งกักเก็บมีน้อยจนเกินไปจะทำการสูบน้ำจากแหล่งสำรองเข้ามาทดแทนในส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้ระบบการหมุนเวียนของน้ำมีความสมดุลตลอดการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกันเซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ เพื่อช่วยในการควบคุมสภาวะอากาศให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ผลการวิจัยโดยสรุปพบว่าจากการดำเนินการในการทำอควาเซลล์เพื่อการเพาะปลูก เป็นการลดการใช้น้ำในเรือนเพาะปลูกโดยการใช้ม่านน้ำอควาเซลล์ที่สามารถเพิ่มความชื้นในเรือนเพาะปลูก ลดอุณหภูมิในเรือนเพาะปลูกและสามารถลดการใช้น้ำได้