เครื่องกรองน้ำด้วยระบบเติมอากาศผ่านม่านน้ำอควาเซลล์เพื่อลดสนิมน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมมณี คงน้อย, กิตตินันท์ ตัณฑะจินะ, ณฐภพ แสงเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดิสทัต ยงประเดิม, สิทธิพงษ์ ไกรลาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บางพื้นที่ของประเทศไทยยังไม่มีระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคครอบคลุมย่างทั่วถึง ประชาชนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำน้ำบาดาลมาใช้ แต่น้ำบาดาลก็มักจะมีสารปนเปื้อนเช่น มีกลิ่นสนิม แก๊สไข่เน่า และมักมีสีแดงที่เกิดจากสนิมเหล็กอีกทั้งมีหินปูน แมงกานีสรวมทั้งสารอื่นๆ ปะปนอยู่ด้วย ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของเราทำให้เกิดโรคต่างๆ แต่ตัวการสำคัญที่ทำให้เครื่องสุขภัณฑ์เกิดคราบสนิมและเสื้อผ้าเปรอะเปื้อนนั่นก็คือสนิมเหล็กที่ปะปนอยู่ในน้ำบาดาลนั่นเอง ดังนั้นก่อนที่เราจะนำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกรองสนิมเหล็กและสารปนเปื้อนอื่นๆออกจากน้ำนั้นเสียก่อน ปัจจุบันนี้เราสามารถกำจัดสนิมเหล็กและสิ่งปนเปื้อนจากการผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยการนำน้ำมาตกตะกอนด้วยการพ่นน้ำผ่านอากาศ หรือกรองสารละลายเหล็กหรือตกตะกอนด้วยทรายกรองหรือสารกรองแมงกานีสไดออกไซด์ แต่เรามักจะพบว่าน้ำที่ผ่านระบบกรองยังคงมีสารละลายเหล็กเหลืออยู่ และระบบกรองมักจะอุดตันเร็วทำให้ผลิตน้ำไม่ทันใช้ และประชาชนยังไม่สามารถติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อกรองสนิมเหล็กได้ เนื่องจากเครื่องกรองและสารกรองมีราคาที่ค่อนข้างสูง เพราะต้องนำเข้าสารกรองมาจากต่างประเทศ การปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการใช้วิธีพ่นน้ำผ่านอากาศ ไม่สามารถตกตะกอนสารละลายเหล็กในน้ำออกได้หมด และในน้ำอาจมีสารละลายเหล็กมากกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อนำมาตกตะกอนจะทำให้เกิดตะกอนมากและไปอุดตันในระบบกรอง อีกทั้งบ่อตกตะกอนมีขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถแยกตะกอนออกจากชั้นของน้ำใสได้ มูลเหตุเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถกรองสนิมเหล็กออกจากน้ำได้หมด ซึ่งจังหวัดระนองก็ประสบปัญหาข้างต้นนี้เช่นเดียวกัน พบว่าบางพื้นที่น้ำที่สูบขึ้นมามีตะกอนสีแดงของธาตุเหล็ก ประกอบจังหวัดระนองมีภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาสลับซับซ้อนและมีหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากระบบประปา ตลอดจนเป็นแหล่งที่มีการทำแหมืองแร่มาตั้งแต่ดั้งเดิม ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปริมาณธาตุเหล็กหรือสนิมที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้จากแหล่งน้ำใต้ดิน ตลอดจนประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำที่ใช้ระบบการเติมอากาศผ่านม่านน้ำอวาเซลล์ โดยมีระบบเซนเซอร์ควบคุม โดยเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและสามารถกำจัดสนิมที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบและประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลได้