อควาเซลล์ในเรือนเพาะปลูก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณวิชญ์ บูรณารมณ์, เกียรติศักดิ์ ยิ้มโฉม, รัชชานนท์ ชูเชื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์, สิทธิพงษ์ ไกรลาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการใส่ใจกับการเกษตรเป็นอย่างมาก และการทำเกษตรกรรมในสมัยนี้ จำเป็นต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมากและก่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเวลาช้านานและฝังรากลึกลงในสังคมไทยซึ่งก่อให้เกิดการขาดแคลนของพลังงานและยังเป็นการสิ้นเปลืองน้ำ ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจทำม่านน้ำอควาเซลล์เพื่อการเกษตรขึ้น เพื่อให้เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ นำอควาเซลล์ไปใช้เพื่อลดการใช้น้ำในหน้าร้อนและสร้างความชื้นให้กับพืชผักในเรือนเพาะปลูกของตนเอง

การปล่อยน้ำลงมาสู่อควาเซลล์โดยใช้หลักการแรงตึงผิวของน้ำ เพื่อให้น้ำเข้าไปยึดติดกับช่องว่างภายในอควาเซลล์โดยอาศัยแรงลมจากธรรมชาติเพื่อพัดผ่านช่องว่างของอควาเซลล์ทำให้น้ำที่อยู่ในช่องว่างเกิดการกระจายตัวภายในเรือนเพาะปลูก เพื่อควบคุมความชื้นและอุณหภูมิของโรงเรือนให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกของพืช โดยการใช้หลักการหมุนเวียนน้ำโดยนำน้ำปริมาณหนึ่งใส่ไว้ในช่องกักเก็บและสูบน้ำจากที่กักเก็บไปสู่จุดปล่อยน้ำไปยังอควาเซลล์หากมีน้ำบางส่วนที่ไม่ยึดเกาะกับอควาเซลล์จะตกมาสู่แหล่งกักเก็บและจะเป็นน้ำที่ใช้ในการหมุนเวียนครั้งต่อไป แต่ถ้าหากน้ำในแหล่งกักเก็บมีน้อยจนเกินไปจะทำการสูบน้ำจากแหล่งสำรองเข้ามาทดแทนในส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้ระบบการหมุนเวียนของน้ำมีความสมดุลตลอดการทำงาน