การย้อมเส้นไหมด้วยสีจากผลและเมล็ด จากมะค่าแต้โดยใช้สารช่วยติดสีจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาดา วงศ์สิทธิไพฑูรย์, พรรณปภรณ์ พลครบุรี, ฉัตรชนก สารจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนี อินทหอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การย้อมเส้นไหมด้วยสีจากผลและเมล็ดของมะค่าแต้โดยใช้สารช่วยติดสีจากธรรมชาติ(Dyeing Silk with Natural Color from a Sindora by Using Mordant on the Colorfastnees) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค่าเฉดสีของเส้นไหมที่ย้อมด้วยมะค่าแต้และความคงทนของสีเส้นไหมที่ย้อมด้วยสารช่วยติดสีจากธรรมชาติ ซึ่งได้จัดทำขึ้นจากปัญหาที่พบในอาชีพการทอผ้าไหม ปัญหาดังกล่าว คือ การใช้สีและสารช่วยติดสีจากสารเคมีมาใช้ในการย้อมเส้นไหม อันก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สวมใส่ เช่น ผิวหนังเกิดอาการแพ้ ทำให้มีอัตราการเกิดโรงมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงศึกษาพืชที่อยู่ตามธรรมชาติที่ถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างเปล่าประโยชน์ และสามารถหาง่ายตามท้องถิ่น ต้นทุนต่ำ โดยพืชที่คณะผู้จัดทำได้นำมาใช้ในการสกัดสีย้อมผ้า คือ มะค่าแต้ และสารช่วยติดสีที่ใช้ คือ ใบมะขาม ใบแต้ว และมะขามเปียก วิธีดำเนินการ การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมน้ำย้อม สารช่วยติดสี ย้อม ย้อมซ้ำ การนำเส้นไหมไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ การทดสอบความคงทนของสีผ้าไหมที่ทอ โดยการจัดทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้นนั้นคณะผู้จัดทำได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและเพิ่มรายได้ในชุมชนทอผ้าไหม