การย่อยสลายพลาสติกชีวภาพจากธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดุสิตา อินชู, ธันย์ชนก นิพานรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนี อินทหอม, ภานุพงศ์ ปราบหนองบัว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ในแต่ละวันมีการใช่พลาสติกกันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้แต่ละปีจะมีพลาสติกจำนวนมากที่ไม่ได้รบการย่อยสลาย เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่ใช้ระยะเวลานานมากในการย่อยสลาย คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการคิดและแก้ไขปัญหา โดยการไปศึกษาเกี่ยวกับพลาสติก พบว่าเซลลูโลสนั้นสามารถนำมาสลัดเป็นพลาสติกได้และเป็นพลาสติกภาพชีวภาพที่มีอัตราในการย่อยสลายมากกว่าพลาสติกทั่วไปที่สังเคราะห์ขึ้นมา คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาพืชที่สามารถนำมาใช้เป็นพลาสติกได้ โดยพบว่าต้นธูปฤาษีมีปริมาตรเซลลูโลสซึ่งสามารถนำมาสกัดเป็นพลาสติกได้ ประกอบกับทุกวันนี้มีต้นธูปฤาษีเป็นจำนวนมากและเป็นวัชพืชที่จำจัดได้ยาก คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะสกัเซลลูโลสจากต้นธูปฤาษีและนำมาขึ้นรูปเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ด้วยเหตุนี้ จึงนำมาสู่ที่มาของการสร้างสรรค์โครงงานนี้ขึ้น