การรักษาสภาพเซลล์คลอโรพลาสต์จากโปรตีนรังไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร นิ่มพิมาย, พฤทธิ์ มะโนบาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาภายในห้องเรียนและการค้นคว้าพบว่าคลอโรพลาสต์(Chloroplast) ภายในพืชนั้นสามารถที่จะทำปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงและปฏิกิริยาฮิล(Hill’s reaction)โดยใช้เกลือเฟอร์ริกเป็นสารกระตุ้นเพื่อผลิตแก๊สออกซิเจนได้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในใบพืชก็ตาม แต่จำเป็นที่จะต้องมีสารที่ช่วยในการเก็บรักษาสภาพของเซลล์คลอโรพลาสต์(Chloroplast) เพื่อให้สามารถอยู่ภายนอกเซลล์พืชได้เป็นเวลานาน และจากการค้นคว้าพบว่าสารเซริซิน(Serisin) โปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นกาวเคลือบภายนอกเส้นไหม มีความเสถียรทางเคมีสูงป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเส้นไหมภายในกับสารเคมีภายนอกได้ ป้องรังสี UV ที่อันตรายต่อเซลล์ และมีความสามารถในการเก็บรักษาความชื้นได้ดีทำให้คงสภาพเซลล์ที่ใช้โปรตีนเซริซินเคลือบอยู่ไว้ได้

คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาการรักษาสภาพเซลล์ของคลอโรพลาสต์(Chloroplast) ด้วยโปรตีนเซริซินที่สกัดจาก รังไหม ที่สามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสง(Photosynthesis)ได้ โดยสังเกตความคงทนของสารผสมต่อสภาวะแวดล้อม และการเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

ทั้งนี้ในปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสู้อวกาศ และการสร้างตึกอาคารมากมายโดยบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการปลูกพืช และสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช หากประสบความสำเร็จโครงงานชิ้นนี้จะสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างนวัตกรรมชีวภาพผลิตแก๊สออกซิเจนได้ในอนาคต