ลูกเหม็นกำจัดศัตรูพืชสกัดจากผักโขม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพจน์ เพชรเหลี่ยม, พีรวิชญ์ วงศ์จักรคำ, กฤษกร สมากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุพาพร โสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ก็คือว่าผักโขมเป็นผักที่แมลงไม่ชอบตอม/ไปกิน ก็เลยคิดว่าจะเอาผักโขมไปกำจัดศัตรูพืช โดยเอาผักโขมมาสกัดเป็นลูกเหม็น แล้วเอาไปไว้ข้างต้นผัก เพื่อให้ลูกเหม็นระเหยไปในอากาศ เมื่อแมลงได้กลิ่นผักโขมแล้วมันจะไม่มาตอม/กิน พืชผักที่เราปลูก และพืชผักเราจะก็จะสีสด และปลอดสารพิษต่างๆ