รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศธร ภิรมย์, อภิรักษ์ สมัครขยันดี, พงศกร เพ่งงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยินดี ฮานาฟี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเเละสามารถชาร์ตตัวเองได้โดยไม่มีคนขับสามารถต่อยอดเพื่อใช้ในระบบขนส่งในอาคตได้