การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินสภาพถนน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐกรณ์ พลแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล หงทะนี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอพพลิเคชั่นประเมินสภาพถนน นั่้นเป็นแอพพลิเคชั่นที่แสดงความพึงพอใจและปัญหาของถนนแต่ละเส้น โดยจะมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นโปรแกรมที่จะทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งสามารถ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Android Studio เป็นหลัก โดยประยุกต์ใช้กับภาษา JAVA และใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล และจะใช้กลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่จริงช่วยในการประเมิน เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความคุ้นเคย และต้องใช้เส้นทางเหล่านั้นในชีวิตประวัน และจำนวนกลุ่มคนประเมินนั้นมีจำนวนเยอะ ทำให้สามารถหาค่าประเมินได้ใกล้เคียงความจริงมาก โดยการประเมินนั้นสามารถประเมินผ่านทางสมาร์ทโฟน แล้วผลประเมินนั้นจะไปปรากฏบนแผนที่ แสดงระดับความพึงพอใจและระบุปัญหาที่เจอ ทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีความระมัดระวังมากขึ้น ชาวยลดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญเส้นทาง และข้อมูลอาจยังนำไปให้ทางกรมปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อระบุพื้นที่และให้มาซ่อมแซมหรือปรับปรุงถนนได้