การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินสถาพถนน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐกรณ์ พลแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล หงทะนี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมประเมินสภาพถนน นั้นจะระบุความพึงพอใจและปัญหาของถนนแต่ละเส้น โดยจะใช้กลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่จริงช่วยในการประเมิน เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความคุ้นเคย และต้องใช้เส้นทางเหล่านั้นในชีวิตประวัน และจำนวนกลุ่มคนประเมินนั้นมีจำนวนเยอะ ทำให้สามารถหาค่าประเมินได้ใกล้เคียงความจริงมาก โดยการประเมินนั้นสามารถประเมินผ่านทางสมาร์ทโฟน แล้วผลประเมินนั้นจะไปปรากฏบนแผนที่ ซึ่งแสดงระดับความพึงพอใจและระบุปัญหาที่เจอ ทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีความระมัดระวังมากขึ้น ช่วยลดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญเส้นทาง และข้อมูลอาจยังนำไปให้ทางกรมปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อระบุพื้นที่และให้มาซ่อมแซมหรือปรับปรุงถนนได้