การศึกษารูปแบบหลังคาป้องกันความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิดา สุขเอี่ยม, สาวิตรี สุวรรณพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสาชล จุลศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษารูปแบบหลังคาที่รับความร้อนได้น้อยที่สุดตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ หลังคารูปแบบต่างๆ โดยจะทำการออกแบบหลังคาในรูปแบบรูปทรงใหม่ๆ เช่นหลังคารูปดาว หลังคาทรงกลม หลังคาทรงสี่เหลี่ยม เป็นต้นโดยการต้านความร้อนของหลังคาจะใช้หลักการคล้ายๆกับหลักอัลดีโบ้ซึ่งมีควมสามารถในการต้าความร้อนของแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้กับหลังคาและทำการตรวจจับความร้อนของบ้านแต่ละหลังหลังคาแต่ละแบบว่าหลังคารูปแบบไหนป้องกันความร้อนได้ดีกว่า