เครื่องวัดระยะทางและความสูง ( ดีซี มิเตอร์ )

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทพงษ์ คล้ายกบิลท์, นิภาธร ไชยวุฒิ, นารีรัตน์ อัมพวะศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงศ์ วงศ์ชัย, จามจุรี พรหมเผ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง Distance Clino Meter มีต้นแบบมาจากไคลโนมิเตอร์ ซึ่งไคลโนมิเตอร์มีความสามารถในการหาความสูงของวัตถุจากมุมที่วัดโดยอาศัยหลักการตรีโกณมิติในการคำนวณหาค่า แต่ไคลโนมิเตอร์มีข้อจำกัดคือต้องทราบระยะทางจากวัตถุถึงผู้สังเกต ถ้าผู้สังเกตอยู่ในระยะที่ไกลออกไปอาจจะไม่สามารถวัดระยะทางนั้นได้ ผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาของไคลโนมิเตอร์จึงทำการพัฒนาให้มีความสามารถในการหาระยะทางและความสูงจากการวัดเพียงครั้งเดียว โดยผู้จัดทำผู้จัดทำได้ประดิษฐ์ฐานให้มีลักษณะตั้งฉากกับพื้นสูง 136.00 cm และทำการติดไคลโนมิเตอร์กับยอดฐาน ในตอนที่ 1 ได้ทำการหาคุณภาพของ Distance Clino Meter เทียบกับ Clino Meter โดยมีระยะทางเป็นตัวแปรต้นซึ่งทดลองเปลี่ยนระยะทาง (s) ไปเรื่อยๆเริ่มจาก 0.50 m , 1.00 m , 1.50 m , 2.00 m , 2.50 m และ 3.00 จากนั้นใช้สมการ h=ความชัน (m) และนำค่าที่ได้ไปเขียนกราฟเพื่อหาความสูง (h) พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.01 m เมื่อเทียบกับค่าจริง 1.00 m พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเพียง 0.40 % ส่วนในตอนที่ 2 ได้ทำการนำเครื่องมือไปหาระยะทางจากมุมที่วัดได้ โดยมีความสูงเป็นตัวแปรต้น ซึ่งทดลองเปลี่ยนความสูง (h) ไปเรื่อยๆโดยเริ่มจากระยะ 0.50 m , 1.00 m, 1.50 m , 2.00 m และ 2.50 m จากนั้นใช้สมการ 1/S=ความชัน (m) และนำค่าที่ได้ไปเขียนกราฟเพื่อหาระยะทาง (s) พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.51 m เมื่อเทียบกับค่าจริง 1.50 m พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเพียง 0.40 % และในตอนที่ 3 ทำการทดลองหาความสูง (h) และระยะทาง (s) โดยการเปลี่ยนตำแหน่งไปด้านข้าง ให้มีทิศทางตั้งฉากกับวัตถุเป็นระยะ 0.50 m, 1.00 m, 1.50 m , 2.00 m 2.50 m และ 3.00 m ตามลำดับ เพื่อหาด้านตรงข้ามมุมฉาก (L) จากนั้นหาค่าความสูง (h) ผ่านสมการ h=tanϴ/(1/L) ค่าที่ได้จากการเขียนกราฟมีค่าเท่ากับ 0.93 m เมื่อเทียบกับค่าจริง 1.00 m พบว่ามีความคลาดเคลื่อน 7.28 % ผู้จัดทำจึงสรุปได้ว่าเครื่อง Distance Clino Meter มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปวัดได้จริง มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อย อุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์เครื่องมือนี้ ยังสามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาด ประดิษฐ์ ได้ง่าย เหมาะสำหรับนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในเชิงวิศวกรรมได้