เครื่องเก็บขยะรักษ์โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดาราพร สร้อยเพชร, วิชชุภรณ์ ใหม่คำ, จิรวรรธ ใสสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์, อีสซา เดสสิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องเก็บขยะรักษ์โลก จัดทำขึ้นเพื่อ ช่วยลดปริมาณและกวาดเก็บขยะบริเวณลานบ้านและลานอเนกประสงค์ที่มีขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกต่อการเก็บเศษใบไม้และขยะต่างๆ และยังเป็นเครื่องที่ได้ประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้ได้เด็กและผู้ใหญ่ เช่น ผู้ใหญ่ที่อยู่บ้านง่ายต่อการเก็บขยะ และยังถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัว อีกทั้งยังเป็นการนำสิ่งเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งมีประโยชน์มากขึ้น โดยอาศัยความคิดริเริ่มที่จะช่วยให้เก็บกวาดขยะให้ง่ายขึ้นและลดเวลา และใช้อุปกรณ์เหลือใช้ที่ไม่ใช้แล้วนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นดังกล่าว ทางผู้จัดทำได้นำเหล็กที่ไม่ใช้มาประกอบเป็นรถเข็นลำเล็ก และจักรยานเด็กที่ไม่ใช้แล้วทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ มาทำให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่ามากขึ้น โดยทำเป็นรถเคลื่อนเก็บขยะ ที่มีชื่อว่า เครื่องเก็บขยะรักษ์โลก

ผลที่ได้ คือ รถเคลื่อนเก็บขยะที่ประดิษฐ์ขึ้นมาสามารถนำไปเก็บขยะและเศษใบไม้ต่างๆได้ เป็นการเพิ่มคุณค่าสิ่งของใกล้ตัว และใช้หลักทางวิทยาศาสตร์แรงและการเคลื่อนที่เป็นตัวขับเคลื่อนและเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และกระตุ้นการทำความสะอาดของผู้ใช้มากขึ้น