การสร้างชุดทดลองอุปกรณ์เพิ่มคุณภาพน้ำด้วยกระบวนการกรองร่วมกับการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เวสารัช บาลเพียร, นันทนัช เหลืองวงศ์วาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงาน การสร้างชุดทดลองอุปกรณ์เพิ่มคุณภาพน้ำด้วยกระบวนการกรองร่วมกับการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า