การสกัดเซลลูโลกจากกาบกล้วยเพื่อทำบรรจุภัณฑ์พลาสติกคอมพาวด์แตกสลายได้ทางชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรัญช์ จงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสกัดเซลลูโลกจากกาบกล้วยเพื่อทำบรรจุภัณฑ์พลาสติกคอมพาวด์แตกสลายได้ทางชีวภาพ