การสร้างรังเทียมของแมลงมันด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิชนะ เเก้วบังวัน, วริศ ทวีผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กลุ่มผู้จัดทำให้มีแนวคิดที่จะประดิษฐ์รังเทียมเพื่อใช้ทดแทนการทำรังในธรรมชาติของแมลงมันโดยรังเทียมสามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิรอบๆรัง โดยมีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับในธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจใน อาชีพการเพาะเลี้ยงแมลงขาย และได้แนวทางในการเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น