การบรรเทาความเครียดเนื่องจากความเค็มของต้นข้าวโดยใช้แอมโมเนียมไนเตรต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก ไกรพิทักษ์กุล, ดวงสุรีย์ แซ่แต้, ปุณยพร อภิธนวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาคือพืชมีความเครียดเนื่องจากความเค็ม ซึ่งทำให้ข้าวดูดซึมน้ำได้ลดลง และมีการสะสมไอออนมากขึ้น ทำให้อัตราการรอดชีวิตของต้นข้าวลดลง ผลผลิตตกต่ำลง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบปัญหาดินเค็มถึง 17.81 ล้านไร่ (สมศรี อรุณินท์, 2539) หรือคิดเป็น 16.64% ของพื้นที่ทั้งหมด ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจจะศึกษาระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่ต้นข้าวได้รับสารละลายแอมโมเนียมไนเตรต เพื่อให้ต้นอ่อนข้าวสามารถทนความเค็มได้ดีที่สุด