การศึกษาสัดส่วนระหว่างดินปลูกกับขี้เถ้าและกากกาแฟบดที่มีผลต่อสีของดอก Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลิดา เชียงพันธ์, ณัฐวรา คำภิระปาวงศ์, นราวัลลภ์ ประสันลักษณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มารุต เจือตระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์การศึกษาสัดส่วนระหว่างดินกับขี้เถ้าและกากกาแฟบดที่มีผลต่อสีของดอก Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. เป็นโครงงานที่ต้องการศึกษาแนวทางลดการใช้สารเคมีในการปลูกต้นไฮเดรนเยียเพื่อให้เกิดสีดอกที่แตกต่างกัน โดยจะลดปริมาณของสารเคมีลง และเพิ่มการใช้วัสดุธรรมชาติแทน โดยวัสดุที่ใช้ในการศึกษาคือกากกาแฟซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตเครื่องดื่มกาแฟและขี้เถ้าที่เหลือใช้จากการเผาไหม้ในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งสามารถทำให้เกิดสีดอกที่ตรงตามความต้องการ ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสัดส่วนของดินปลูกที่จะสามารถปลูกต้นไฮเดรนเยียให้มีสีดอกที่ตรงความต้องการได้โดยใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดการใช้สารเคมี

การศึกษาสัดส่วนของดินปลูกได้จัดทำชุดการทดลองให้มีตัวแปรต้น 3 อัตราส่วน คือ น้ำหนักของกากกากกาแฟ น้ำหนักของขี้เถ้า และน้ำหนักของดิน โดยแบ่งเป็นชุดๆ ที่มีสัดส่วนต่างกัน ได้แก่ 1:9 1:3 2:3 1:1 3:2 3:1 และ 9:1 โดยน้ำหนัก ปริมาณรวมเป็น 20, 40, 60, 80 และ 100 กรัม รวมทั้งสิ้น 70 สภาวะ จากนั้นวัดค่า pH ดินปลูกแล้วจึงนำไปปลูกต้นไฮเดรนเยียวัดค่าสีของดอกออกมาในระบบปริภูมิสี RGB และ HSV จากนั้นวิเคราะห์ผล

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ในการทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับสัดส่วนระหว่างดินและกากกาแฟ ค่า pH มีแนวโน้มลดลงเมื่อสัดส่วนของกากกาแฟเพิ่มขึ้น ส่วนในการทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับสัดส่วนระหว่างดินและขี้เถ้า ค่า pH มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อสัดส่วนของขี้เถ้าเพิ่มขึ้น เมื่อนำดินที่มีสัดส่วนดังกล่าวไปปลูกต้นไฮเดรนเยีย พบว่า ส่งผลต่อสีของดอกเช่นเดียวกับการใช้ปุ๋ยเคมีปรับค่า pH ของดิน ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนในการอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับได้