การศึกษาและออกแบบเครื่องบดพลาสติกสำหรับใช้ในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวรรณ หวานแหลม, พิมพ์วิไล วงศ์มี, รุจิกร ปันเต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้อมฤทัย ใจอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกในปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาที่หนักขึ้นเรื่อยๆ ผู้ทำโครงงานจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและออกแบบเครื่องบดพลาสติกในครัวเรือน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องบดพลาสติกขนาดเล็กในครัวเรือน เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก และเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนต่างๆ ซึ่งได้สร้างเป็นแบบจำลองแทนการประดิษฐ์เครื่องบดพลาสติกออกมาโดยแบบจำลอง PD ขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้จริง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบดขยะพลาสติกโดยการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่งพลังงานไปยังมอเตอร์ AC 220 โวลต์ เพื่อให้ใบมีดบดพลาสติกหมุน รวมทั้งตัวมอเตอร์ต่อเข้ากับเฟืองทดรอบเพื่อใช้ในการส่งกำลังผ่านฟันเฟืองในลักษณะของแรงบิด ตัวเครื่องบดมีขนาดกว้าง 400 มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร และสูง 600 มิลลิเมตร โดยใช้ใบมีด 2 แบบ คือใบมีดบดหยาบ และใบมีดบดละเอียดที่มีขนาดกว้าง 350 มิลลิเมตร ยาว 350 มิลลิเมตร และติดตั้งแผ่นเหล็กมีรูสำหรับกรองเศษพลาสติกตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นจึงทดสอบประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการประเมินผลไอเดียว่าสามารถแก้ปัญหา และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ แล้วนำเอาปัญหาอุปสรรคหรือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำไปใช้จริงในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบโจทย์พันธกิจองค์กร ซึ่งหลังจากการทดลองพบว่า ปัญหาขยะพลาสติกในชุมชนมีน้อยลงช่วยทำให้ชุมชนสะอาดมากขึ้น และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย