การศึกษาผลของหินพัมมิซต่อคุณภาพน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรุตา แวงวรรณ, นาถนภัทร ตั้งศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของหินพัมมิซต่อคุณภาพน้ำ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาผลของคุณภาพน้ำโดยใช้หินพัมมิซ โครงงานนี้ได้แนวคิดจากการใช้เครื่องกรองน้ำในตู้ปลา ซึ่งในปัจจุบันการใช้เครื่องกรองน้ำในตู้ปลามีหลายแบบมีทั้งกรองข้าง และแบบที่ใช้สารเคมี ซึ่งผู้จัดทำเล็งเห็นว่าหินพัมมิซเป็นหินที่มีลักษณะพิเศษมีรูพรุนทั่วทั้งหิน อีกทั้งยังพบเห็นในการนำมาใช้ช่วยกรองน้ำในตู้ปลาอีกด้วย ผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาผลของคุณภาพน้ำเมื่อมีหินพัมมิซโดยมีวิธีการ 2 ขั้นตอนดังนี้ ตอนที่1 เป็นการศึกษาผลของคุณภาพน้ำและศึกษาปริมาณของหินพัมมิซโดยการเตรียมคุณภาพน้ำในตู้ปลา ทำการบำบัดน้ำประปาด้วยการกรองเอาคลอรีนออกหมด อาจใช้กรองคาร์บอน เข้าช่วย หรือใช้น้ำที่พักไว้ 2-3 วัน จนคลอรีนในน้ำละเหยออกไปจนหมด จากนั้นนำน้ำที่ได้ไปติดตั้งตู้ปลา 3 ตู้ ตรวจวัดปริมาณคลอรีนด้วยเครื่องวัดคลอรีน เมื่อปริมาณคลอรีนอยู่ในเกณฑ์แล้วจึงเริ่มทำการวัดคุณภาพน้ำเริ่มต้น จากนั้นใส่หินพัมมิซลงไปในช่องที่ใสที่กรองตามปริมาณที่กำหนด แล้วสังเกตผล ส่วนในตอนที่2 เป็นการศึกษาหินพัมมิซที่มีต่อปลา โยการนำปลาหางนกยูงลงไปในตู้ปลาทั้งสาม วัดคุณภาพของน้ำทุกๆสัปดาห์ เป็นเวลา6สัปดาห์ บันทึกผลการทดลองในตารางและสรุปผล เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามจุดประสงค์