การศึกษาผลของสารแคโรทีนอย์ชนิดแอสตาแซนธินในเปลือกกุ้งที่มีผลต่อการเร่งสีของปลาทองและพัฒนาเป็นสูตรอาหารเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าปลาทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทภัทร สุทธิสน, ชนะกันต์ เทศศรีเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของสารแคโรทีนอย์ชนิดแอสตาแซนธินในเปลือกกุ้งที่มีผลต่อการเร่งสีของปลาทองและพัฒนาเป็นสูตรอาหารเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าปลาทอง Study of the effect of astaxanthin carotenoids in shrimp shells on accelerating the color of goldfish. and develop it into a fish food formula to increase the commercial value of goldfish. นายนนทภัทร สุทธิสน และ นายชนะกันต์ เทศศรีเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย ปลาทองหรือปลาเงินปลาทอง มีชื่อสามัญว่า Goldfish เป็นปลาสวยงามน้ำจืดที่นิยมเลี้ยงมานานแล้ว จัดเป็นปลาที่ติด10อันดับแรกในการส่งออก ในพ.ศ.2564 แต่ก็ยังเกิดปัญหาสีของปลาทองจางลงและทำให้มูลค่าทางตลาดลดลง เนื่องจากขาดสารเร่งสีในอาหารและเมื่อเลี้ยงปลาทองไปได้ในระยะหนึ่งสีของปลาทองจะจางลงรวมถึงสารที่ใช้เร่งสีในอาหารของปลาทองค่อนข้างแพง เนื่องจากสีที่แสดงออกมาบนผิวหนังของปลาทองเป็นสารสีชนิดแคโรทีนอยด์ และปลาทองไม่สามารถที่จะสังเคราะห์เองได้โดยตรงเลยทำให้จำเป็นต้องได้รับสารแคโรทีนอยด์จากทางอาหาร อย่างไรก็ตามสารแคโรทีนอยด์แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพต่อสัตว์น้ำไม่เหมือนกัน ปลาสามารถเก็บเม็ดสีที่ได้รับไว้ในตัวหรือเปลื่ยนสารแคโรทีนอยด์ให้อยู่ในรูปสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกระบวนการเมตาบอริซึมของปลาชนิดนั้นๆและแคโรทีนอยด์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสารอาหารและอาจมีผลทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ดีขึ้นรวมไปถึงลดความเครียดของปลาอีกด้วย เราจึงได้การศึกษาผลของสารแคโรทีนอยด์ในเปลือกกุ้งและหาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับเร่งสีของปลาทองโดยใช้สารสกัดจากเปลือกกุ้งที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน และนำมาเขียนกราฟเพื่อเปรียบเทียบ