การศึกษาผลของอุณหภูมิและค่าความเป็นกรด-เบสต่อสารสกัดหยาบ มิราคูลินที่พบในผลของต้นเทพสาคร (Miracle fruit)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวรรณ สุทธิประภา, กษิดิศ ลำพุทธา, จารุวรรณ บุญทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันมีความเร่งรีบ การรับประทานอาหารก็อาศัยความสะดวกสบายโดยการเข้าร้านสะดวกซื้อ รับประทานอาหารประเภทฟาสฟู้ด ซึ่งเป็นอาหารที่มีน้ำตาลเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลที่มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาสารให้ความหวานที่มาจากธรรมชาติ ได้แก่ ผลของต้นเทพสาคร หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Miracle fruit อีกทั้งผลไม้ชนิดนี้มีความสามารถในการเปลี่ยนรสเปรี้ยวให้เป็นรสหวานอีกด้วย สามารถนำมาทำเป็นสารให้ความหวานได้ มีความปลอดภัย และเป็นการลดการบริโภคน้ำตาล ผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาปริมาณของสารมิราคูลินที่พบได้ใน Miracle fruit ด้วยวิธีการไทเทรต และศึกษาผลของอุณหภูมิและค่า pH ต่อการให้ความหวานของสารมิราคูลิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพต่อไป