การศึกษาโรคใบเหี่ยวของแคนตาลูปที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. melonis (Fom)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศรา สุระภี, มนัสพร สาฤทธิ์, นงนภัส ชิณโสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุทิน พยุงวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคใบเหี่ยวในแคนตาลูปที่เกิดจากเชื้อราในดินที่มีชื่อว่า Fusarium oxysporum f. sp. melonis (Fom) ดังนั้นโครงงานจึงได้มีการตรวจสอบอัตราการเกิดโรคเหี่ยวในแคนตาลูป และศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของเชื้อราดังกล่าว รวมทั้งการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารอินทรีย์ 3 ชนิดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. melonis (Fom) คือ น้ำส้มควันไม้ 10% สารสกัดจากเปลือกมังคุดและสารสกัดจากใบพลู เพื่อเปรียบเทียบว่าสารอินทรีย์ชนิดใดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราดังกล่าวที่ทำให้เกิดโรคเหี่ยวในแคนตาลูปได้มากที่สุด