การศึกษาโปรตีนจากกากมะพร้าวที่ได้จากวิธีการตกตะกอนที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีมพิชญา ปทุมวัน, วรัชยา พวงศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วยกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ในปัจจุบัน มีปัญหาของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก ในแต่ละวันเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่แห่งเดียว มีกากมะพร้าวเหลือทิ้งวันละ 2,000-3,000 กก. และกากมะพร้าวที่เหลือสารอาหารต่างๆในปริมาณมาก ส่วนหนึ่งคือโปรตีน ที่ยังคงมีคุณค่าทางโภชนาการ ที่สามารถนำมาใช้ในการแปรรูปหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ มีการศึกษาการใช้ประโยชน์โปรตีนจากกากมะพร้าว(Coconut meal protein) โดยมีการใช้วิธีสกัดโปรตีน หลังจากสกัดแยกโปรตีนมาแล้ว เป็นการยากในการที่จะตกตะกอนโปรตีนออกมาให้ได้ผลผลิตมากที่สุด หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างสะดวก ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโปรตีนจากกากมะพร้าวที่ได้จากวิธีการตกตะกอนที่แตกต่างกัน และศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของโปรตีนจากกากมะพร้าว โดยการนำกากมะพร้าวจากกระบวนการสกัดน้ำมันมะพร้าว มาสกัดแยก และตกตะกอนโปรตีนโดยใช้วิธีการตกตะกอนที่จะทำให้โปรตีนไม่เสียสภาพธรรมชาติ คือ การตกตะกอนที่จุดไอโซอิเล็กทริก (Isoelectric precipitation) การตกตะกอนด้วยเกลือ (salting out precipitation) และการตกตะกอนด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ เพื่อหาวิธีการตกตะกอนที่ได้ปริมาณโปรตีนที่เป็นผลผลิตมากที่สุด ให้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อผลิตเป็นโปรตีนเข้มข้น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโปรตีน รวมถึงการใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของกากมะพร้าวที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง