การศึกษาไกลโคซอลและสารสกัดเคราตินจากเส้นผมช่วยต้านการยับย่นและเป็นสารหน่วงไฟในผ้าไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพันธ์ หาญมนตรี, พงศกร ศรีหลิ่ง, ณัฐภัทร ไกรสีห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตกแต่งสำเร็จบนผ้าเพื่อให้มีสมบัติพิเศษต่างๆ เช่น ทนต่อการยับย่น ต้านเชื้อรา และแบคทีเรีย ทนต่อการติดไฟ หรือทนต่อสิ่งสกปรก สามารถทำได้โดยแต่งสารเคมีที่ให้สมบัติพิเศษดังกล่าวลงบนผ้าด้วยวิธีจุ่มอัด-อบแห้ง-อบผนึก (Pad-Dry-Cure Method)แต่ถ้าต้องการตกแต่งผ้าให้มีสมบัติมากกว่าหนึ่งอย่างจะต้องทำมากกว่าหนึ่งขั้นตอน เพราะเงื่อนไขในการตกแต่งสารเคมีเพื่อแสดงสมบัติพิเศษแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น การศึกษาความเป็นไปได้ในการตกแต่งผ้าฝ้ายให้มีสมบัติพิเศษมากกว่าหนึ่งในขั้นตอนเดียว จึงเป็นหัวข้อที่น่าศึกษาเพราะถ้าสามารถทำได้จะช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการตกแต่งสำเร็จบนผ้า ซึ่งจะใช้ผ้าไหมในการทดลอง ในโครงงานนี้จะใช้เปรียบเทียบสารผสม 3 ตัว คือ เคราติน ไกลออกซอล และตัวเร่งปฏิกิริยาคืออะลูมีเนียมซัลเฟต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของไกลออกซอล เคราติน และอะลูมิเนียมออกไซด์ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการเป็นสารหน่วงไฟ และทนต่อการยับย่นของผ้าไหม คณะผู้จัดทำได้ตั้งสมมติฐานการทดลองไว้ว่า อัตราส่วนของสารตั้งต้นที่มากจะทำให้ประสิทธิภาพของผ้าไหมสำหรับการทนต่อการยับย่นและการเป็นสารหน่วงไฟสูง ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้จะได้ทราบอัตราส่วนที่เหมาะสมของเคราติน ไกลออกซอล และอะลูมิเนียมซัลเฟต เพื่อได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับผ้าไหม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอย่างยิ่ง