อุปกรณ์ช่วยยกผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลฤทัย ใจภักดี, ญาณิน อ่อนอ้าย, อิสราภรณ์ เทพประมวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาติ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ช่วยยกผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีกและผู้ดูแลซึ่งใช้หลักการของไฮดรอลิคในการช่วยผ่อนแรง

โดยออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยยกผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีกจากเหล็กกล่องขนาด 2x4 ตารางนิ้ว และ 1x2 ตารางนิ้ว และเหล็กเส้นแบนขนาด 1.5x0.25 ตารางนิ้ว เชื่อมติดกันเป็นส่วนโครงอุปกรณ์และใช้แม่แรงขนาด 1.5 ตัน ประกอบกับโครงอุปกรณ์ด้านหลัง โดยมีเก้าอี้พลาสติกเป็นตัวที่ให้ผู้ป่วยนั่งขณะยกเชื่อมติดกับโครงเหล็กด้านหน้า และศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ช่วยยกผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีกว่าสามารถใช้ยกผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีกได้จริง สามารถรองรับน้ำหนักของผู้ป่วยได้หลากหลายและใช้เวลาไม่นานในการยกผู้ป่วย เมื่อได้ลองทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยยกผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีก โดยให้ผู้ทดลองที่มีน้ำหนักแตกต่างกันและมีน้ำหนักไม่เกิน 150 กิโลกรัม ใช้เครื่องยกผู้ป่วยโรคอัม-พฤกษ์ครึ่งซีก จับเวลาและคำนวณแรงที่ใช้ในการทดลอง พบว่าเครื่องสามารถใช้งานได้จริงและช่วยอำนวยความสะดวดให้แก่ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีกและผู้ดูแลได้