อิทธิพลของสนามแม่เหล็กต่ออัตราการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของเมล่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา พงษ์สันติ, ศิรดา อ้อยหวาน, พิชญา ยศถา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น, วาสนา แย้มเสาธง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน การทำเกษตรกรรมเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช ผัก ผลไม้ หรือการแปรรูปพืชชนิดต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าส่งออกนอกประเทศ หรือบริโภคภายในประเทศ แต่ก็ยังพบปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อาจมีสาเหตุอันเนื่องมาจากทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการผลิต หรืออื่นๆ บางฤดูกาลมีพืช ผัก ผลไม้จำนวนมากที่ผู้บริโภคมี ความต้องการสูง แต่เกษตรกรไม่สามารถผลิตได้เนื่องจากพืช ผัก ผลไม้บางชนิด ก็เกิดตาฤดูกาลที่แตกต่างกัน ประเทศไทยก็เป็น

ประเทศเกษตรกรรม และเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นมาจากการทำเกษตรกรรม และการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย ปัจจุบันนี้พืช ผัก ผลไม้บางชนิด เช่น เมล่อน ที่เป็นที่นิยมในทุกฤดูกาล แต่ออกผลผลิตได้ดี

ในบางช่วงฤดูกาลเท่านั้น เพราะต้องอาศัยสภาพแวดล้อม อากาศ และปัจจัยหลายๆอย่าง ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต