อุปกรณ์สายรัดข้อมือแจ้งเตือนโดยการสั่น เสียงและข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เมื่อตรวจจับว่าเริ่มมีอาการง่วงนอนที่วัดได้จากอัตราการเต้นของหัวใจ และ ค่าออกซิเจนในเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สวรรรกมล โตโหมด, จิราภา เขาแก้ว, อัฉรา กันฟอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์, สุภัค ฟักเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์สายรัดข้อมือแจ้งเตือนโดยการสั่น เสียงและข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เมื่อตรวจจับว่าเริ่มมีอาการง่วงนอนที่วัดได้จากอัตราการเต้นของหัวใจ และ ค่าออกซิเจนในเลือด(The wristband device is notified by vibration voice and text LINE application When detecting the onset of drowsiness as measured by arterial oxygen saturation and Pulse Rate) เป็นสายรัดข้อมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อแจ้งเตือนหรือกระตุ้นเมื่อเริ่มมีอาการง่วงนอน ซึ่งสามารถนำไปใช้กับบุคคลที่ต้องการกระตุ้นตัวเองเมื่อเริ่มมีอาการง่วงนอน ไม่ว่าจะเกิดจากตอนเรียนออนไลน์ ทำงาน หรือใช้ชีวิตในประจำวัน ซึ่งบุคคลเหล่านั้นต้องการที่จะได้รับการกระตุ้นในตอนเริ่มมีอาการง่วงนอน ปัญหาเหล่านี้จะลดลงหากเราใช้อุปกรณ์สายรัดข้อมือที่สามารถแจ้งเตือนโดยการสั่น เสียงและข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ จึงมีการพัฒนาระบบการทำงานของสายรัดข้อมือให้สอดคล้องกับความต้องการในการกระตุ้น เมื่อตรวจจับว่าเริ่มมีอาการง่วงนอนที่วัดได้จากอัตราการเต้นของหัวใจ และ ค่าออกซิเจนในเลือด ซึ่งการกระตุ้นจะถูกแบ่งเป็นหลายระดับมีความหนัก เบาและระยะเวลาที่แตกต่างกันไปในแต่ละระดับเพื่อให้เหมาะสมกับอาการง่วงนอนของบุคคลแต่ละคนที่มีอาการง่วงนอนแตกต่างกันไป