การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเปลือกมะนาว ขิง และใบยี่โถที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ (Sf9) จากรังไข่ของหนอนในกลุ่มหนอนกระทู้ (Spodoptera frugiperda)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรนันท์ สายทอง, อภิชญา เผือกอ่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ น้ำยาง, เยาวรี หน่อนาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเปลือกมะนาว ขิงและใบยี่โถที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ (Sf9) จากรังไข่ของหนอนในกลุ่มหนอนกระทู้ (Spodoptera frugiperda). โดยนำเปลือกมะนาว ขิง และใบยี่โถ มาสกัดด้วยตัวทำละลายแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และนำมาทดสอด้วยวิธีการ MTS assay โดยใช้ความเข้มข้นของสารสกัดจากเปลือกมะนาว ขิง และใบยี่โถ 300, 150, 75 และ 37.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ นำไปทดสอบกับเซลล์ Sf9 จำนวน 50,000 เซลล์ต่อหลุม นำไปวิเคราะห์การดูดกลืนแสงด้วย Micro – plate reader ที่ 490 นาโนเมตร คำนวณเปอร์เซ็นต์การดูดกลืนแสงเมื่อเทียบกับชุด Control พบว่าสารสกัดจากเปลือกมะนาวมีเปอร์เซ็นต์การดูดกลืนแสงเมื่อเทียบกับชุด Control น้อยที่สุด และสารสกัดจากขิงมีเปอร์เซ็นต์การดูดกลืนแสงเมื่อเทียบกับชุด Control มากที่สุด ซึ่งหมายถึงสารสกัดจากเปลือกมะนาวมีผลเป็นพิษต่อการเจริญเติบโตของเซลล์จากรังไข่ของหนอนในกลุ่มหนอนกระทู้ (Sf9) มากที่สุด รองลงมาเป็นใบยี่โถและขิง ตามลำดับ โดยผลเป็นพิษต่อการเจริญเติบโตของเซลล์จากรังไข่ของหนอนในกลุ่มหนอนกระทู้ (Sf9)จะมากขึ้น เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดเป็น 37.5, 75, 150 และ 300 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ